Societat i medi ambient

Introducció

Societat i medi ambient

• El creixement del consum, l’expansió de les ciutats i de la indústria, el desenvolupament dels transports, etc., han accelerat l’impacte humà sobre el medi ambient.
•La manca d’equilibri entre el medi natural i la societat fa que, de vegades, s’arribi a posar en perill la conservació de la natura i es produeixin situacions de crisi ambiental.
•La gravetat d’aquests problemes ambientals ha creat una consciència ecològica i una preocupació per tot allò que es relaciona amb el medi ambient.

1. La Terra és un ecosistema

1.1. Què és un ecosistema?

 Tots els elements que ocupen la Terra (sòls, climes, aigües, vegetació, fauna i éssers humans) mantenen entre si unes relacions estretes, per això diem que el planeta Terra és un ecosistema.
• Quan es modifica un element del sistema, també se n’afecten la resta d’elements.

1.2. Els elements de l’ecosistema Terra

• La Terra és un ecosistema complex perquè els elements que la formen tenen relacions molt estretes entre ells. Aquests elements són:
– La litosfera o escorça terrestre.
– La hidrosfera, que són les aigües que hi ha a la Terra.
– La atmosfera, de la qual depenen els climes.
– La biosfera, formada pels éssers vius.
• Quan es modifica un d’aquests elements de l’ecosistema, tots els altres se’n veuen afectats. L’ecosistema terrestre és com una cadena d’interrelacions equilibrades en la qual una petita alteració pot provocar grans desequilibris ambientals.
• La vegetació és al centre de les interrelacions de l’ecosistema Terra:
– Depèn del clima, i també el modifica, ja que condiciona la quantitat de vapor d’aigua de l’aire.
– Alimenta els éssers vius.
– Absorbeix els nutrients del sòl i els forma.
– Es nodreix de l’aigua subterrània i evita l’erosió.

Un ecosistema marí

1.3. El Sol, font de vida

• Sense el Sol, l’ecosistema Terra no existiria: és font d’energia, dóna vida i regeix el cicle de l’aigua.
– El Sol és la principal font d’energia del nostre planeta.
– El Sol dóna vida: escalfa la superfície terrestre i fa que les temperatures no siguin gèlides; permet que les plantes creixin i produeixin oxigen i matèria orgànica.
– El Sol també regeix el cicle de l’aigua, perquè en evaporar l’aigua del mar aquesta es dessala i la pluja pot ser utilitzada pels éssers vius
.

2. Els riscos naturals

2.1. Tipus de riscos naturals

• El terme risc significa l’existència d’un possible perill per a les persones o les coses; segons l’origen poden ser: naturals o provocats per l’acció humana.
•Una tercera part de la població mundial viu en zones on poden patir algun dels quatre grans riscos naturals: huracans, inundacions, terratrèmols i erupcions volcàniques.
– Els huracans són vents i pluges molt violents, que són molt destructius.
– Les inundacions solen ser causades per pluges fortes que cauen en poc temps, i provoquen crescudes dels rius i torrentades devastadores.
– Els terratrèmols es produeixen pel moviment de l’escorça terrestrei poden originar catàstrofes depenent de l’estat en què es trobin les construccions.
– Les erupcions volcàniques poden arrasar territoris amb els materialsexpel·lits. D’altra banda, els sòls formats a partir de materials volcànics són molt fèrtils.
• La predicció i la prevenció dels riscos naturals és possible en alguns casos, però no sempre.

3. Riscos provocats per l’acció humana

3.1. Riscos tecnològics

• Entre els riscos provocats per l’acció humana podem esmentar els tecnològics, és a dir, els que deriven dels errors de l’ús de la tècnica.
• De vegades, la tècnica que fan servir els éssers humans també causa problemes al medi ambient.
• A les centrals nuclears o a les químiques, per exemple, hi ha hagut fuites de substàncies que en algun cas han estat molt perilloses per a les persones i el medi.
– Malgrat que les centrals nuclears són força segures, hi ha la possibilitat que es produeixin fuites de material radioactiu: Txernòbil (Ucraïna).
– La contaminació de l’aire provocada pels productes químics també pot causar moltes víctimes: Bophal (Índia).

3.2. La contaminació mediambiental

• Les activitats industrials ens proporcionen molts productes i donen feina a nombroses persones, però també tenen certes conseqüències no gaire desitjables. En general comporten alguns riscos de contaminació:
– De vegades, la contaminació atmosfèrica és tan gran que passa a les gotes de pluja i forma el que s’anomena pluja àcida. Aquesta pluja mata la vegetació.
– Les aigües residuals de les poblacions i de les indústries s’aboquen als rius o als sòls, causant també contaminació.
– L’atmosfera s’escalfa i causa l’efecte d’hivernacle, que afavoreix el canvi climàtic.

Contaminació del medi ambient

4. El canvi climàtic

4.1. El canvi climàtic

• El canvi climàtic és el conjunt de grans alteracions del clima que es produeixen ràpidament i són degudes a l’augment de la temperatura del planeta.
• Les variacions climàtiques sempre han existit com a conseqüència dels fenòmens naturals, però, des de fa unes dècades, l’activitat humana ha influït de manera decisiva en l’escalfament global.
• Algunes conseqüències del canvi climàtic:
– El desglaç de les glaceres i el consegüent augment del nivell del mar.
– L’augment de diversos fenòmens meteorològics extremats.
– L’amenaça per als éssers vius que no són capaços d’aclimatar-se a las noves condicions del seu hàbitat.
– La desertització del territori provocada per l’augment de la temperatura i pel descens de les precipitacions.

5. El medi ambient urbà

5.1. La ciutat, un ecosistema obert

• Les ciutats són ecosistemes oberts perquè:
– Necessiten proveir-se de molts productes de l’exterior: energia, aliments, aigua, etc.
– Produeixen gran quantitat de residus que contaminen: orgànics i inorgànics, aigües, fums, etc.
• Els residus produïts per les ciutats necessiten uns processos de recollida selectivareciclatge i depuració:  els residus haurien de ser recollits selectivament i reciclats, i les aigües residuals haurien de ser depurades. 

5.2. El clima urbà

 Les ciutats acostumen a registrar temperatures entre 1oC i 4oC més altes que a les zones properes: és el que es coneix com a illa de calor.
• Hi ha diversos factors que contribueixen a escalfar l’atmosfera de les ciutats: les calefaccions, les activitats de les fàbriques i, sobretot, els automòbils.
• La pol·lució provocada per fàbriques i vehicles també és responsable que de vegades es formi sobre les ciutats un núvol dens i fosc. L’ambient urbà té més pol·lució, fet que augmenta la incidència de problemes respiratoris. 
• A les ciutats dels països rics la contaminació tendeix a disminuir perquè s’hi estableixen lleis que regulen les activitats industrials, controlen els gasos dels cotxes…

6. L’explotació dels recursos naturals. El desenvolupament sostenible

6.1. L’explotació dels recursos

• Des de fa uns quants anys, la societat s’ha adonat de la necessitat de tenir cura i de mantenir els recursos de la Terra.
• L’augment de la població ha portat a un consum més elevat de tota mena de recursos, però hi hem de posar fre perquè genera problemes.
Hi ha tres problemes bàsics que han ajudat a aquesta presa de consciència:
– Un dels problemes és l’exhauriment dels recursos no renovables, com els energètics i minerals, que no s’han de malbaratar encara que en quedin reserves.
– Un altre problema és la degradació dels recursos renovables: els que es regeneren, com l’aigua, es degraden; el bosc i el sòl són exposats a la degradació i a l’explotació.
– Finalment, també és un problema el repartiment desigual dels recursos a la Terra, i especialment, en la facilitat per accedir-hi.

6.2. El desenvolupament sostenible

•  La nostra societat ha començat a adonar-se que no pot explotar els recursos de manera il·limitada.
– Algunes espècies d’animals i de vegetals es troben en perill d’extinció; hi ha rius i mars contaminats; l’aire d’algunes ciutats de vegades és irrespirable…
• El desenvolupament sostenible o sostenibilitat defensa que l’augment del benestar actual no pot representar una reducció del benestar futur.
– La sostenibilitat és un conjunt de pràctiques que fa compatible el manteniment del benestar actual amb la cura del medi ambient.

Documents

Més webs sobre aquest tema a Buxaweb