Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)

Introducció

La Corona d’Aragó

• Al segle XII es va formar la Corona d’Aragó amb la unió del regne d’Aragó i dels comtats catalans.
• Durant el segle XIII i una bona part del XIV aquest regne va dur a terme una important expansió territorial.
• La monarquia va organitzar un poder equilibrat conegut com a pactisme.
• Es van crear els organismes de poder principals: les Corts, la Generalitat i el govern de les ciutats.
• A finals del segle XIV es va iniciar una greu crisi econòmica que provocà conflictes socials i polítics.

1. L’expansió militar del segle XIII

1.1. Les causes de l’expansió

 La derrota de Pere el Catòlic a la batalla de Muret va orientar un canvi geogràfic en l’expansió de la Corona d’Aragó. Es va dirigir cap al sud peninsular i vers la Mediterrània.
• Altres causes serien la decadència dels regnes de taifes després de la victòria cristiana de Las Navas de Tolosa (1212), els interessos de la burgesia catalana i de la noblesa aragonesa.

1.2. La conquesta de Mallorca i de València

• Els mercaders i els nobles catalans es van orientar cap a la conquesta de les illes Balears, perquè eren un regne musulmà ric, un bon centre de comunicacions i un refugi de pirates.
• El 1229 el rei Jaume I el Conqueridor va conquerir Mallorca. Eivissa va ser conquerida una mica més tard, i Menorca ho va ser en temps d’Alfons III (1287), nét del rei Jaume I.
• La conquesta del regne de València va ser una iniciativa dels nobles aragonesos i dels ordes religiosos militars.
• El 1238 Jaume I va aconseguir la capitulació de la ciutat de València.

La conquesta de Mallorca i de València

1.3. Els repartiments i el repoblament

 Un cop conquerides Mallorca i València, el rei Jaume I va fer el repartiment de les terres entre els organitzadors de la conquesta.
 A Mallorca una bona part de la població musulmana va morir durant la conquesta o en va emigrar. Aleshores l’illa es va repoblar amb emigrants catalans.
 A València la major part dels musulmans va restar al país i es van convertir en vassalls dels senyors que s’havien repartit les terres.
• La repoblació de València es va fer amb emigrants catalans, que es van instal·lar a la costa. L’interior el van repoblar aragonesos.

2. L’expansió per la Mediterrània

2.1. L’expansió mediterrània

 Els successors de Jaume I van iniciar una expansió militar i comercial per la Mediterrània.
 Pere el Gran va conquerir Sicília (1282). L’illa era un punt estratègic en les rutes comercials de la Mediterrània i també era una gran productora de blat.
 L’any 1323 Jaume II va conquerir l’illa de Sardenya.
• Per dur a terme aquestes conquestes els reis van disposar d’una bona flota marítima i d’un exèrcit de soldats mercenaris, els almogàvers.

L’expansió catalanoaragonesa i les rutes comercials a la Mediterrània (segles XIII-XV)

2.2. Les rutes comercials catalanes

 Aquesta política militar va rebre el suport dels mercaders catalans, valencians i dels mallorquins.
 Aquests van proporcionar naus i diners als reis perquè volien establir rutes comercials segures amb Itàlia, amb els regnes musulmans del nord d’Àfrica i amb l’Orient Pròxim.
• En aquestes rutes hi adquirien productes orientals (espècies, seda, perfums, etc.), que després venien a Europa i en treien grans beneficis.

2.3. Els Consolats de Mar

 El Consolat de Mar era un tribunal al capdavant del qual hi havia un cònsol o representant de la ciutat que tenia poder judicial per resoldre els problemes que sorgien entre mercaders.
 També representava els mercaders davant les autoritats.
• El primer dels consolats de mar es va crear a Barcelona el 1260 i aviat se’n van establir a totes les ciutats portuàries de la Corona.

3. Les activitats econòmiques i la societat

3.1. La població

 Al llarg dels segles XII i XIII la població de la Corona d’Aragó havia augmentat considerablement com a resultat de la prosperitat econòmica.
• La part més important de la població vivia al camp, però el desenvolupament comercial i artesà havia atret molta gent cap a les ciutats, que van experimentar un gran creixement.

Població remença al final del segle XV

3.2. Les activitats econòmiques

 L’agricultura va patir una gran expansió a partir del segle XIII gràcies a l’ampliació de la superfície conreada amb la rompuda de noves terres i amb la introducció de millores tècniques.
 A les ciutats l’activitat artesana era important, i els oficis s’agrupaven en gremis.
• El comerç era l’activitat més important i la base de la prosperitat econòmica medieval catalana.

Les drassanes de Barcelona

3.3. Els grups socials

 La societat catalana era una societat feudal. Era formada per privilegiats i no privilegiats.
 Els privilegiats. La noblesa i el clero eren grans propietaris de terres i els estaments privilegiats. Representaven l’1,5 % de la població.
 Els no privilegiats. Els pagesos constituïen el 90 % de la població. Hi havia pocs pagesos lliures i la majoria estaven vinculats a la terra. Eren els pagesos de remença.
• Els habitants de les ciutats formaven un grup heterogeni.

La burgesia

4. L’organització de la monarquia

4.1. Una monarquia confederal

 La Corona d’Aragó es va organitzar com una confederació d’estats en què cada un mantenia les estructures de poder, els costums, les lleis i la llengua propis.
 La monarquia era l’única institució comuna de tots els regnes de la Corona. El rei s’havia de comprometre a respectar les lleis i els costums de cadascun.
• En les seves constants absències, el monarca nomenava un governador a cada regne perquè el representés. Acostumava a ser un membre de la família reial o de l’alta noblesa.

4.2. El pactisme

 El pactisme és un sistema de govern en el qual els reis havien de respectar les lleis, les institucions i els costums propis de cada territori.
 L’exercici del poder es basava en un equilibri entre el poder del rei i el de les institucions dels diversos territoris.
 Mitjançant el pactisme el monarca compartia el poder amb els grups més privilegiats.
• L’instrument més important de què es disposava per aconseguir aquest equilibri eren les Corts, que defensaven els interessos de la població urbana dels privilegiats.

4.3. La cort reial

 La cort reial estava formada pels familiars, els nobles, els clergues i els funcionaris que envoltaven el monarca.
 També en formaven part el Consell Reial, la Cúria, la Cancelleria i la Tresoreria.
• La cort era itinerant i viatjava d’un regne a un altre perquè el rei, encara que residia al Palau Reial de Barcelona, visitava sovint els altres regnes.

5. Les institucions de govern

5.1. Les Corts

• Les Corts eren les reunions dels representants dels privilegiats agrupats en dos braços, la noblesa i el clero, i d’un tercer grup format per la burgesia de les ciutats (braç reial).
• Formaven una oligarquia de la gent més rica i poderosa. Les va reunir per primer cop Jaume I i van ser estructurades per Pere el Gran el 1283.
• Les Corts elaboraven tres tipus de lleis: les constitucions, els capítols de cort i els actes de cort.

Les Corts Catalanes

5.2. La Generalitat

 A partir del segle XIV a Catalunya es va crear una delegació permanent de les Corts que es va anomenar Diputació del General de Catalunya o Generalitat.
• Tenia la seu a Barcelona i posseïa atribucions pròpies: recaptava impostos, mantenia un exèrcit i una flota, i vigilava l’acompliment de les lleis o constitucions.

5.3. Els consells municipals

• A partir del segle XIII el poder municipal va deixar d’estar en mans de funcionaris del rei i va passar a mans d’uns representants escollits pels habitants de les ciutats.
•Jaume I va establir definitivament l’organització municipal de Barcelona, que estava formada per cinc consellers i una assemblea formada per cent ciutadans representatius (Consell de Cent).
• Els càrrecs de consellers i de diputats els va acaparar aviat la burgesia més rica, que va conformar una oligarquia municipal.

6. La crisi dels segles XIV i XV

6.1. La crisi demogràfica i econòmica

 L’any 1348 va arribar a Catalunya la Pesta Negra i produí la mort de gairebé la meitat dels catalans.
 L’elevada mortalitat i l’emigració de pagesos cap a les ciutats va comportar el despoblament rural, que quedessin molts camps sense conrear i molts masos abandonats.
• Molts senyors van veure com els seus ingressos minvaven i van reaccionar engrandint els dominis, augmentant els impostos senyorials i endurint les condicions de la pagesia (mals usos).

La Pesta Negra
Evolució demogràfica als territoris peninsulars
La Corona d’Aragó al segle XIV

6.2. Una nova dinastia: els Trastàmara

 Amb la mort de Martí I l’Humà l’any 1410 s’acabà el llinatge de la casa comtal de Barcelona.
 L’elecció del nou monarca es va fer al Compromís de Casp (1412), que va aplegar representants d’Aragó, València i Catalunya.
• Els compromissaris van votar la candidatura de Ferran d’Antequera, que va tenir el suport de l’Església i dels representants d’Aragó, València i Catalunya.

El Compromís de Casp
Els Trastàmara

6.3. Els enfrontaments socials i polítics

 La revolta dels remences. L’any 1462, davant l’enduriment de les condicions de vida, els pagesos van aixecar-se contra els senyors. La revolta reivindicava la fi dels mals usos.
 L’enfrontament entre la Biga i la Busca. Es van enfrontar el patriciat ric i poderós, la Biga, i la resta del poble, la Busca. Lluitaven per controlar el govern de la ciutat de Barcelona.
• La guerra civil (1462-1472). El rei Joan II volia establir una monarquia autoritària i trencar el pactisme. Això va provocar un enfrontament amb l’oligarquia catalana i la guerra civil.

Els enfrontaments socials i polítics
Els mals usos
La guerra civil catalana

7. L’art gòtic a la Corona d’Aragó

7.1. L’arquitectura

 L’arquitectura gòtica catalanoaragonesa es caracteritza per l’ús de pilars i torres octagonals, i l’existència d’espais interiors amplis i unitaris, amb una sola nau o tres naus de la mateixa alçada.
• El creixement econòmic de les ciutats als segles XIII i XIV va afavorir la construcció d’edificis relacionats amb el comerç, com les llotges i les drassanes.

7.2. L’escultura

 A Catalunya el desenvolupament de l’escultura gòtica va anar força deslligat de l’arquitectura.
 Va créixer l’ús d’escultures als retaules religiosos i als monuments funeraris.
 L’esplendor de l’escultura gòtica a Catalunya començà al segle XIV amb la construcció dels panteons reials al monestir de Poblet i de Santes Creus.
• Es va mantenir al segle XV gràcies a Pere Joan.

7.3. La pintura

 La pintura és l’art que exemplifica millor la riquesa, la sofisticació i el refinament de la societat catalana medieval.
 Va tenir el focus d’irradiació a Barcelona i després, al segle XV, a València.
• Els artistes catalans van seguir la tendència de les escoles europees. Primer va predominar la pintura lineal i al segle XIV Ferrer Bassa i els germans Jaume i Pere Serra reberen la influència italiana.

Documents

Més webs sobre aquest tema a Buxaweb