El temps i el clima

Introducció

El temps i el clima

• Els fenòmens atmosfèrics que influeixen en el temps i en el clima es produeixen a la part baixa de l’atmosfera, anomenada troposfera.
•El temps es refereix a la situació de l’atmosfera en un lloc i en un moment determinats.
•El clima es refereix a les condicions atmosfèriques que es donen en una regió en un període llarg de temps (un mínim de 30 o 40 anys) i que arriben a caracteritzar-la: clima mediterrani, clima tropical…

1. L’atmosfera

1.1. L’atmosfera

• L’atmosfera és una capa gasosa de més de 1000 km d’espessor que envolta la Terra i que serveix per:
– Evitar que els raigs solars arribin directament a la superfície de la Terra, i fer possible la vida al nostre planeta.
– Protegir la Terra de la caiguda de meteorits.
• L’atmosfera s’estructura en quatre capes:
– Troposfera: és la més propera a la Terra i s’hi donen els fenòmens meteorològics.
– Estratosfera: l’aire hi està estratificat i és estable.
– Mesosfera: l’aire hi és molt dens.
– Termosfera: les temperatures hi són molt altes.

1.2. Un filtre de les radiacions solars

• Per fer la seva funció de filtre de les radiacions solars, l’atmosfera té la capa d’ozó:
– Es troba entre els 30 i els 50 km d’altitud.
– Impedeix que les radiacions ultraviolades, molt perilloses per als éssers vius, arribin a la Terra.
 L’ozó, un gas que es troba a les capes altes de l’atmosfera, impedeix que les radiacions ultraviolades, nocives per als éssers vius, arribin a la superfície terrestre.
Quan la capa d’ozó entra en contacte amb certs gasos, com els que desprenen algunes indústries, es redueix fins al punt de produir-s’hi forats.
•Per aquests forats entren els raigs ultraviolats que poden produir certes malalties, com el càncer de pell o problemes oculars.

Estructura de l’atmosfera

2. La temperatura

2.1. La temperatura atmosfèrica

 La temperatura atmosfèrica és el grau d’escalfament de l’aire a causa de la radiació solar.
• L’atmosfera s’escalfa des de baix. Els raigs solars toquen l’escorça terrestre, que no reté la calor sinó que la transmet a l’aire que l’envolta.

• Les temperatures es mesuren en graus centígrads amb els termòmetres i s’indiquen als mapes amb unes línies anomenades isotermes.

2.2. Factors que modifiquen la temperatura

• Els factors que fan variar les temperatures són:
– El factor que influeix més en la temperatura és la insolació i la insolació depèn en gran mesura de la latitud o distància a l’equador: com que els raigs del Sol cauen perpendicularment a l’equador, a mesura que ens n’allunyem, la temperatura baixa.
– L’altitud respecte del nivell del mar: amb l’altitud, les capes d’aire són menys denses i no retenen tant la calor, de manera que aquesta disminueix a mesura que ens elevem.
– La distància respecte del mar: el mar suavitza les temperatures de les terres situades prop de les costes perquè triga a refredar-se i a escalfar-se.

Incidència dels raigs solars
Influència del mar en les temperatures diürnes i nocturnes: les brises

3. La humitat de l’aire i les precipitacions

3.1. La humitat de l’aire

• La humitat és la quantitat de vapor d’aigua que hi ha a l’aire i que procedeix de les aigües de la Terra i d’alguns éssers vius.
La quantitat de vapor d’aigua que pot absorbir l’aire depèn de la temperatura; com més temperatura més vapor d’aigua.
• El grau d’humitat de l’aire es mesura amb l’higròmetre i s’expressa en percentatges.

3.2. Els núvols i les precipitacions

• El vapor d’aigua provoca les precipitacions, que es mesuren amb el pluviòmetre en l/m2.
 Quan l’aire humit s’escalfa puja; a mesura que puja, comença a refredar-se i això provoca que es condensi en gotes molt petites, que s’uneixen entre si i formen els núvols.
• Si l’aire continua pujant o refredant-se, les gotes es van unint i la grandària augmenta fins que el pes les precipita en forma de pluja.
• Quan la temperatura de l’aire és molt baixa, els cristalls de glaç no es fonen quan cauen, sinó que s’uneixen entre ells i formen flocs de neu.
• La calamarsa es forma quan els cristalls de glaç dels núvols són arrossegats cap amunt per un corrent d’aire ascendent: els cristalls ascendeixen, creixen i cauen.

4. La pressió atmosfèrica i el vent

4.1. La pressió atmosfèrica

• La pressió atmosfèrica és el pes o la força que fa l’aire sobre la superfície de la Terra. Es mesura en hectopascals amb el baròmetre.
• La pressió atmosfèrica depèn de:
– L’altitud: com més altura menys pressió.
– La temperatura de l’aire: si l’aire és càlid, significa que l’aire pesa poc i puja, i dóna lloc a a baixes pressions (depressions o borrasques) Si l’aire és fred és més pesant i baixa, i dóna lloc a altes pressions o anticiclons.
– Els corrents d’aire, que circulen al voltant de la Terra, coneguts com a corrents jet.

4,2, El vent

• El vent és una massa d’aire en moviment que s’origina quan entre dues zones es donen pressions atmosfèriques diferents.
L’aire sempre bufa des de la zona d’altes pressions cap a la zona de baixes pressions.
• La intensitat del vent és més gran com més gran és la diferència entre pressions atmosfèriques.

• Hi ha diferents tipus de vents: els constants (com els alisis a l’equador) que sempre bufen en la mateixa direcció, els estacionals (monsons) que canvien de direcció segons les estacions, i els locals (cerç, llevant, tramuntana…).

Moviment de l’aire
Distribució de pressions i vents

Documents

Més webs sobre aquest tema a Buxaweb